อรุณแก้ว จรัสพรรณ. 2020. “โครงการต้นแบบตำบลฟันดีเด็ก - 3 ปี ไม่มีฟันผุ เขตสุขภาพที่ 1”. วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมล้านนา 8 (2):42-51. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/lannaHealth/article/view/244341.