ฤกษ์ดำเนินกิจ พัฒนา. 2020. “ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน ในแม่ทำงานนอกบ้าน ในคลินิกนมแม่ ศูนย์อนามัยที่1 เชียงใหม่”. วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมล้านนา 8 (2):34-41. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/lannaHealth/article/view/244340.