โมราฤทธิ์ สมพงษ์. 2020. “นวัตกรรมอุปกรณ์การออกกำลังกายแรงบีบมือสำหรับผู้สูงอายุ ‘ง่ามไผ่ หายหง่อม 101’”. วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมล้านนา 8 (1):58-65. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/lannaHealth/article/view/244143.