วิจิตราพันธ์ ธนาสิทธิ์, และ กันทะวงค์ ยุพิน. 2020. “ประสิทธิผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนการบริโภคอาหารและการออกกำลังกายในการสร้างเสริม พฤติกรรมสุขภาพที่ดีสำหรับเจ้าหน้าที่บุคลากรด้านสาธารณสุข”. วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมล้านนา 8 (1):1-8. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/lannaHealth/article/view/244135.