กฤษฎาธาร รัตนา. 2020. “การศึกษาประสิทธิภาพการบริหารจัดการการเงินการคลังของโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดลำปาง ปีงบประมาณ 2557 – 2559”. วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมล้านนา 7 (1):1-12. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/lannaHealth/article/view/243936.