พันธ์พัฒนกุล เสาวนีย์. 2020. “ผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานโดยกลุ่มบูรณาการ เพื่อตอบสนองต่อปัญหาเอดส์ในกลุ่มเป้าหมายเร่งรัด จังหวัดพะเยา”. วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมล้านนา 5 (1):47-61. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/lannaHealth/article/view/243784.