นิ่มตระกูล อุมาพร. 2020. “การศึกษาวิจัยรูปแบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในชุมชนโดยวัดเป็นศูนย์กลาง ณ วัดห้วยเกี๋ยง ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่”. วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมล้านนา 5 (1):34-46. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/lannaHealth/article/view/243783.