ชัยนันท์ ก. . .; แสงด้วง น. . . ประสิทธิผลของการใช้ดัชนีความรุนแรงฉุกเฉินสำหรับการคัดแยกผู้ป่วย โรงพยาบาลหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่. วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมล้านนา, [S. l.], v. 11, n. 1, p. 39–53, 2021. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/lannaHealth/article/view/251755. Acesso em: 29 พ.ย. 2022.