ภาคภูมิ อ. . การวิเคราะห์การดำเนินงานตามมาตรการด้านการส่งเสริมสุขภาพตามแผนยุทธศาสตร์ ด้านส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสู่ความเป็นเลิศเขตสุขภาพที่ 7 ของศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น. วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมล้านนา, [S. l.], v. 11, n. 1, p. 15–27, 2021. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/lannaHealth/article/view/251752. Acesso em: 24 ม.ค. 2022.