อรุณแก้ว จ. . โครงการต้นแบบตำบลฟันดีเด็ก 0 - 3 ปี ไม่มีฟันผุ เขตสุขภาพที่ 1. วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมล้านนา, [S. l.], v. 8, n. 2, p. 42–51, 2020. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/lannaHealth/article/view/244341. Acesso em: 1 ธ.ค. 2022.