ฤกษ์ดำเนินกิจ พ. . ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน ในแม่ทำงานนอกบ้าน ในคลินิกนมแม่ ศูนย์อนามัยที่1 เชียงใหม่. วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมล้านนา, [S. l.], v. 8, n. 2, p. 34–41, 2020. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/lannaHealth/article/view/244340. Acesso em: 1 ก.พ. 2023.