โมราฤทธิ์ ส. . นวัตกรรมอุปกรณ์การออกกำลังกายแรงบีบมือสำหรับผู้สูงอายุ “ง่ามไผ่ หายหง่อม 101”. วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมล้านนา, [S. l.], v. 8, n. 1, p. 58–65, 2020. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/lannaHealth/article/view/244143. Acesso em: 1 ก.พ. 2023.