วิจิตราพันธ์ ธ.; กันทะวงค์ ย. . ประสิทธิผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนการบริโภคอาหารและการออกกำลังกายในการสร้างเสริม พฤติกรรมสุขภาพที่ดีสำหรับเจ้าหน้าที่บุคลากรด้านสาธารณสุข. วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมล้านนา, [S. l.], v. 8, n. 1, p. 1–8, 2020. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/lannaHealth/article/view/244135. Acesso em: 1 ก.พ. 2023.