กฤษฎาธาร ร. . การศึกษาประสิทธิภาพการบริหารจัดการการเงินการคลังของโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดลำปาง ปีงบประมาณ 2557 – 2559. วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมล้านนา, [S. l.], v. 7, n. 1, p. 1–12, 2020. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/lannaHealth/article/view/243936. Acesso em: 29 พ.ย. 2022.