พันธ์พัฒนกุล เ. ผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานโดยกลุ่มบูรณาการ เพื่อตอบสนองต่อปัญหาเอดส์ในกลุ่มเป้าหมายเร่งรัด จังหวัดพะเยา. วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมล้านนา, [S. l.], v. 5, n. 1, p. 47–61, 2020. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/lannaHealth/article/view/243784. Acesso em: 3 ก.ค. 2022.