นิ่มตระกูล อ. การศึกษาวิจัยรูปแบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในชุมชนโดยวัดเป็นศูนย์กลาง ณ วัดห้วยเกี๋ยง ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่. วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมล้านนา, [S. l.], v. 5, n. 1, p. 34–46, 2020. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/lannaHealth/article/view/243783. Acesso em: 1 ธ.ค. 2022.