(1)
ชัยนันท์ ก. . .; แสงด้วง น. . . ประสิทธิผลของการใช้ดัชนีความรุนแรงฉุกเฉินสำหรับการคัดแยกผู้ป่วย โรงพยาบาลหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่. LannaHealth 2021, 11, 39-53.