(1)
โมราฤทธิ์ ส. . นวัตกรรมอุปกรณ์การออกกำลังกายแรงบีบมือสำหรับผู้สูงอายุ “ง่ามไผ่ หายหง่อม 101”. LannaHealth 2020, 8, 58-65.