(1)
วิจิตราพันธ์ ธ.; กันทะวงค์ ย. . ประสิทธิผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนการบริโภคอาหารและการออกกำลังกายในการสร้างเสริม พฤติกรรมสุขภาพที่ดีสำหรับเจ้าหน้าที่บุคลากรด้านสาธารณสุข. LannaHealth 2020, 8, 1-8.