(1)
กฤษฎาธาร ร. . การศึกษาประสิทธิภาพการบริหารจัดการการเงินการคลังของโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดลำปาง ปีงบประมาณ 2557 – 2559. LannaHealth 2020, 7, 1-12.