[1]
อรุณแก้ว จ. 2020. โครงการต้นแบบตำบลฟันดีเด็ก 0 - 3 ปี ไม่มีฟันผุ เขตสุขภาพที่ 1. วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมล้านนา. 8, 2 (ส.ค. 2020), 42–51.