[1]
โมราฤทธิ์ ส. 2020. นวัตกรรมอุปกรณ์การออกกำลังกายแรงบีบมือสำหรับผู้สูงอายุ “ง่ามไผ่ หายหง่อม 101”. วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมล้านนา. 8, 1 (ก.ค. 2020), 58–65.