[1]
พันธ์พัฒนกุล เ. 2020. ผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานโดยกลุ่มบูรณาการ เพื่อตอบสนองต่อปัญหาเอดส์ในกลุ่มเป้าหมายเร่งรัด จังหวัดพะเยา. วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมล้านนา. 5, 1 (ก.ค. 2020), 47–61.