1.
สารการพ. สารบัญ. KKU J for Pub Health Res [ินเทอร์เน็ต]. 4 มกราคม 2021 [อ้างถึง 2 ธันวาคม 2021];14(1). vailable at: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/245764