1.
ดีสุรกุลอ. คำชี้แจงและเงื่อนไขในการจัดทำต้นฉบับ. KKU J for Pub Health Res [ินเทอร์เน็ต]. 27 มีนาคม 2020 [อ้างถึง 2 ธันวาคม 2021];13(1). vailable at: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/241132