1.
สารการพ. บทบรรณาธิการ (Editor Note). KKU J for Pub Health Res [ินเทอร์เน็ต]. 20 มีนาคม 2020 [อ้างถึง 2 ธันวาคม 2021];13(1). vailable at: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/240722