1.
ดีสุรกุลอ. ปกหน้าใน และสารบัญ. KKU J for Pub Health Res [ินเทอร์เน็ต]. 18 ตุลาคาม 2019 [อ้างถึง 2 ธันวาคม 2021];13(1). vailable at: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/221921