1.
ศรีภู่ฉ, เจริญธัญรักษ์เ. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเสียชีวิตของผู้ประสบอุบัติเหตุที่นำส่งด้วยหน่วยปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินขั้นสูง โดยการรับแจ้งเหตุจากโทรศัพท์หมายเลข1669 ในจังหวัดบุรีรัมย์. KKU J for Pub Health Res [ินเทอร์เน็ต]. 27 มกราคม 2020 [อ้างถึง 27 พฤศจิกายน 2021];13(1):41-7. vailable at: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/214886