1.
นานอกม, เจริญธัญรักษ์เ. พฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากการปฏิบัติงานของพนักงานเก็บขนมูลฝอยในเทศบาลนครขอนแก่น. KKU J for Pub Health Res [ินเทอร์เน็ต]. 15 มกราคม 2020 [อ้างถึง 2 ธันวาคม 2021];13(1):48-9. vailable at: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/210185