1.
ภานุรักษ์ ก, ไพลกลางศ, ศรีธราพิพัฒน์ฐ. การพัฒนารูปแบบการดำเนินงานสร้างเขตปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชนแบบมีส่วนร่วมเทศบาลตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น. KKU J for Pub Health Res [ินเทอร์เน็ต]. 14 มกราคม 2020 [อ้างถึง 30 พฤศจิกายน 2021];13(1):67-8. vailable at: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/178949