1.
บุญทีก, รัมย์ประโคนเ, กองทองพ, มุสิกะพงศ์พ. ปริมาณความเข้มข้นของเชื้อราและเชื้อแบคทีเรียในอากาศในโรงเลี้ยงสุกร: กรณีศึกษา โรงเลี้ยงสุกรในตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี. KKU J for Pub Health Res [ินเทอร์เน็ต]. 14 มกราคม 2020 [อ้างถึง 30 พฤศจิกายน 2021];13(1):12-1. vailable at: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/171278