1.
กิจบำรุงรัตน์เ. การประเมินผลความสูญเสียของลูกจ้างที่พิการนิ้วมือ มือหรือแขนต่อค่าทดแทนของการประกอบอาชีพ. KKU J for Pub Health Res [ินเทอร์เน็ต]. 25 พฤศจิกายน 2019 [อ้างถึง 30 พฤศจิกายน 2021];13(1):79-7. vailable at: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/164614