1.
ทรงพันธุ์น, พฤกธาราธิกุลว, ชายเกลี้ยงส. ปริมาณการรับสัมผัสสารเบนซีนของผู้ประกอบอาชีพในสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงเขตอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น. KKU J for Pub Health Res [ินเทอร์เน็ต]. 14 มกราคม 2020 [อ้างถึง 4 ธันวาคม 2021];13(1):60-6. vailable at: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/145341