1.
ยั่งยืนส, มหาวีรวัฒน์อ. การรับรู้ความกลมเกลียวในชุมชนกับการใช้สารเสพติดของผู้เข้าบำบัดยาเสพติดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย. KKU J for Pub Health Res [ินเทอร์เน็ต]. 14 มกราคม 2020 [อ้างถึง 2 ธันวาคม 2021];13(1):1-11. vailable at: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/136143