สารการพงษ์เดช. “สารบัญ”. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | KKU Journal for Public Health Research 14, no. 1 (มกราคม 4, 2021). ืบค้น ธันวาคม 2, 2021. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/245764.