ดีสุรกุลอรวรรณ. “คำชี้แจงและเงื่อนไขในการจัดทำต้นฉบับ”. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | KKU Journal for Public Health Research 13, no. 1 (มีนาคม 27, 2020). ืบค้น ธันวาคม 2, 2021. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/241132.