ศรีภู่ฉัตรธิดา, และ เจริญธัญรักษ์เลิศชัย. “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเสียชีวิตของผู้ประสบอุบัติเหตุที่นำส่งด้วยหน่วยปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินขั้นสูง โดยการรับแจ้งเหตุจากโทรศัพท์หมายเลข1669 ในจังหวัดบุรีรัมย์”. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | KKU Journal for Public Health Research 13, no. 1 (มกราคม 27, 2020): 41-47. ืบค้น พฤศจิกายน 27, 2021. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/214886.