นานอกมัทนา, และ เจริญธัญรักษ์เลิศชัย. “พฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากการปฏิบัติงานของพนักงานเก็บขนมูลฝอยในเทศบาลนครขอนแก่น”. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | KKU Journal for Public Health Research 13, no. 1 (มกราคม 15, 2020): 48-59. ืบค้น ธันวาคม 2, 2021. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/210185.