ภานุรักษ์ กรรญา, ไพลกลางศศิกานต์, และ ศรีธราพิพัฒน์ฐนกร. “การพัฒนารูปแบบการดำเนินงานสร้างเขตปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชนแบบมีส่วนร่วมเทศบาลตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น”. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | KKU Journal for Public Health Research 13, no. 1 (มกราคม 14, 2020): 67-78. ืบค้น พฤศจิกายน 30, 2021. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/178949.