บุญทีกานต์นลินญา, รัมย์ประโคนเทียมแข, กองทองพรสุดา, และ มุสิกะพงศ์พิรัชฎา. “ปริมาณความเข้มข้นของเชื้อราและเชื้อแบคทีเรียในอากาศในโรงเลี้ยงสุกร: กรณีศึกษา โรงเลี้ยงสุกรในตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี”. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | KKU Journal for Public Health Research 13, no. 1 (มกราคม 14, 2020): 12-21. ืบค้น พฤศจิกายน 30, 2021. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/171278.