กิจบำรุงรัตน์เกรียง. “การประเมินผลความสูญเสียของลูกจ้างที่พิการนิ้วมือ มือหรือแขนต่อค่าทดแทนของการประกอบอาชีพ”. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | KKU Journal for Public Health Research 13, no. 1 (พฤศจิกายน 25, 2019): 79-87. ืบค้น พฤศจิกายน 30, 2021. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/164614.