ทรงพันธุ์นพปกรณ์, พฤกธาราธิกุลวิชัย, และ ชายเกลี้ยงสุนิสา. “ปริมาณการรับสัมผัสสารเบนซีนของผู้ประกอบอาชีพในสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงเขตอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น”. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | KKU Journal for Public Health Research 13, no. 1 (มกราคม 14, 2020): 60-66. ืบค้น ธันวาคม 3, 2021. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/145341.