ยั่งยืนสุณีรัตน์, และ มหาวีรวัฒน์อุดมศักดิ์. “การรับรู้ความกลมเกลียวในชุมชนกับการใช้สารเสพติดของผู้เข้าบำบัดยาเสพติดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย”. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | KKU Journal for Public Health Research 13, no. 1 (มกราคม 14, 2020): 1-11. ืบค้น ธันวาคม 2, 2021. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/136143.