มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว. “รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิประจำฉบับ”. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ปี 16, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม 2023, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/264931.