สารการ พ. “ปกหน้าใน”. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ปี 15, ฉบับที่ 1, พฤศจิกายน 2021, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/252954.