สารการ พ. “บทบรรณาธิการ”. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ปี 14, ฉบับที่ 4, พฤศจิกายน 2021, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/252952.