สารการ พ. “ปกหน้าใน”. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ปี 14, ฉบับที่ 3, สิงหาคม 2021, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/252914.