สมบัติโชติสิน อ., ภาโนมัย ณ. . ., และ แสนไชยสุริยา ภ. . “พฤติกรรมการบริโภคอาหารที่เสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมองในผู้ป่วยเบาหวาน โรงพยาบาลผาขาว อำเภอผาขาว จังหวัดเลย”. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ปี 14, ฉบับที่ 4, สิงหาคม 2021, น. 90-110, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/246428.