สกุลคู พ. . ., สารการ พ. ., โสฬสจินดา ก., ดีสุรกุล อ., ตั้งใฝ่คุณธรรม อ. ., และ กีรติวรสกุล ช. . “เสวนาวิชาการ ‘ฝุ่นจิ๋ว PM 2.5 ทางออกและแนวทางการจัดการ แนวทางป้องกัน และฝุ่นจิ๋วในสถานการณ์ปัจจุบัน’”. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ปี 13, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม 2020, น. 1-6, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/245769.