สารการ พ. “หน้าปกวารสาร”. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ปี 14, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2021, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/245765.